Regulamin serwisu internetowego
„EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady korzystania z Serwisu internetowego „EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL” przez Użytkowników sieci Internet;
  2. rodzaje i zakres usług oraz warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, w tym w szczególności warunki i zasady:
   1. zakładania i prowadzenia przez Serwis konta Użytkownika,
   2. składania przez Użytkownika zamówień za pośrednictwem Serwisu,
   3. uiszczania przez Użytkownika opłat za świadczenie usług medycznych;
  3. podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności;
  4. tryb zgłaszania reklamacji do Administratora Serwisu.
 2. Właścicielem  Serwisu „EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL” jest JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE z siedzibą w Sosnowcu, ul. Naftowa 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 4. Korzystanie z Serwisu ma charakter usługi świadczonej drogą elektroniczną przez JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE na rzecz Użytkownika,
  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219 t.j.).
 5. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług medycznych pomiędzy JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE i Użytkownikiem. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Serwis – serwis internetowy EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL, dostępny pod adresem internetowym: https://EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL stanowiący platformę internetową administrowana przez JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE umożliwiający Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie, tj. składanie Zamówień i zawieranie Umów o świadczenie usług medycznych.
 2. Administrator serwisu / Administrator danych osobowych / JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest NZOZ TWOJE ZDROWIE z siedzibą w Sosnowcu, ul. Naftowa 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Dane osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 4. Dane osobowe wrażliwe – dane osobowe podlegające szczególnej ochronie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, np. dane dotyczące stanu zdrowia.
 5. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, składa Zamówienia i zawiera Umowy o świadczenie usług medycznych, a także dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora.
 6. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu Zamówienia i wykonaniu Usługi medycznej, której wysokość określona jest na stronie https://EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL przy każdej Konsultacji ONLINE.
 7. Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia na wykonanie Usługi medycznej, uprawniona do skorzystania z Usługi medycznej. Pacjent może być jednocześnie Użytkownikiem.
 8. Umowa / Umowa o świadczenie usług medycznych  – umowa pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE zawierana celem skorzystania z Usług medycznych przez Pacjenta.
 9. Usługa medyczna – usługa medyczna świadczona po zawarciu umowy o świadczenie usług medycznych, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego na rzecz Pacjenta, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która zarejestrowała się w serwisie https://EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL, posiada Konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych Pacjenta, którego jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w jego imieniu. Użytkownik może być jednocześnie Pacjentem.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego https://EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL.
 12. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Użytkownika do NZOZ TWOJE ZDROWIE.

§3 Wymogi prawne

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu oraz w formie papierowej w siedzibie NZOZ TWOJE ZDROWIE.
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: https://EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL lub adresu dowolnej strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce danych osobowych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Wymagania techniczne

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu oraz w formie papierowej w siedzibie JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE.
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: https://EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL lub adresu dowolnej strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby NZOZ TWOJE ZDROWIE.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§5 Zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi składanie za jego pośrednictwem Zamówień na wykonanie za odpłatnością określonych Usług medycznych, a następnie zawieranie Umów o świadczenie usług medycznych.
 2. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo w aplikacji za pośrednictwem skrzynki e-mail, numeru telefonu mobilnego oraz loginów i haseł zdefiniowanych przez Użytkownika i strony Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w pomocy.
 3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu.
 4. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora – listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem: Dane osobowe bądź mailowo na adres rejestracja@twojezdrowie.nzoz.sosnowiec.pl
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres rejestracja@twojezdrowie.nzoz.sosnowiec.pl
 7. Administrator może usunąć lub zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek dobra i prawa osób trzecich, w tym prawa JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE;
  2. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
  3. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
  4. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
 8. W przypadku usunięcia lub zablokowania konta lub usług Administrator wysyła do Użytkownika informację na podany przez Użytkownika adres e-mail dotyczącą przyczyn zablokowania Konta. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, jako przyczyna blokady.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail. JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 10. Chcąc skorzystać z Usług medycznych oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien, podać dane wymagane przez aplikację do zamówienia usługi medycznej , w szczególności :

 1.  
  1. zadeklarować, czy z Usługi medycznej korzystać będzie Pacjent powyżej czy poniżej 6 lat / w jakim wieku jest Pacjent;
  2. wskazać ilość Pacjentów;
  3. wskazać objawy – zgodnie z listą dostępną w aplikacji
 2. Umowę o świadczenie usług medycznych uważa się za zawartą z chwilą złożenia zamówienia na wykonanie usługi w aplikacji. W przypadku braku środków na koncie karty, Umowę o świadczenie usług medycznych uważa się za niezawartą, a Usługa nie będzie realizowana.
 3. Zawarcie Umowy o świadczenie usług medycznych jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika jako Pacjenta albo jako przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Pacjenta, zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Użytkownik zobowiązany jest zaznaczyć przy wypełnianiu Zamówienia, w przeznaczonym do tego miejscu, potwierdzenie złożenia oświadczenia o wyrażeniu przedmiotowej zgody.
 4. Użytkownik jako Pacjent, albo jako przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Pacjenta, składa oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną zgodnie z wymogami art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Użytkownik dokonuje płatności kartą kredytową lub debetową albo poprzez przelewy natychmiastowe. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewami natychmiastowymi są prowadzone są za pośrednictwem serwisu PayU S.A.
 6. Opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona Użytkownikowi w następujących przypadkach:

 1.  
  1. w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Pacjenta przez lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 tejże Ustawy,
  2. w przypadku niewykonania Usługi medycznej mimo przyjęcia Zamówienia i zawarcia Umowy;
  3. w przypadku wykonania Usługi medycznej niezgodnie z Zamówieniem, co zostanie potwierdzone pisemną reklamacją Użytkownika lub Pacjenta uwzględnioną przez JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE;
 2. Opłata zostanie zwrócona przelewem na konto Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od stwierdzenia przez JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE zasadności zwrotu należności.
 3. W przypadku przyjęcia Zamówienia i zawarcia umowy z Pacjentem, JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE nie ma możliwości zwrotu opłaty jeśli niewykonanie Usługi medycznej nastąpi w wyniku decyzji Pacjenta.
 4. Opłata w wysokości zgodnej z ceną usługi obejmuje całość należności za wykonana Usługę medyczną wraz ze wszystkimi kosztami z nią związanymi.

§6 Zakres Usług medycznych i odpowiedzialność

 1.  
  1. Do Usług oferowanych należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności w następujących sytuacjach:
   1. W przypadku dorosłych:
    1. gorączka,
    2. katar,
    3. przeziębienie,
    4. grypa,
    5. ból głowy,
    6. ból brzucha,
    7. ból gardła,
    8. ból ucha,
    9. ból kręgosłupa,
    10. ból kończyn,
    11. zapalenie spojówek, zaczerwienienie oka,
    12. ból stawów,
    13. niewielkie zranienia lub oparzenia,
    14. biegunka,
    15. zaparcie,
    16. nudności, wymioty,
    17. wysypka,
    18. zakażenie dróg moczowych,
    19. podwyższone ciśnienie tętnicze,
    20. wysoki poziom glukozy,
    21. ukąszenie przez kleszcza,
    22. osłabienie ogólne, zmęczenie.
  2. Do Usług wyłączonych i nie realizowanych za pośrednictwem Serwisu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących sytuacjach:

 1.  
  1.  
   1. utrata przytomności,
   2. nagła duszność,
   3. nagła utrata kontaktu,
   4. silne krwawienie,
   5. poważny uraz,
   6. drgawki,
   7. nagły bardzo silny ból głowy,
   8. nagły silny ból w klatce piersiowej,
   9. nagły silny ból brzucha,
   10. poród,
   11. zatrucie gazami lub lekami,
   12. porażenie prądem,
   13. wypadek komunikacyjny,
   14. pobudzenie, zachowana agresywne, nagła choroba psychiczna,
   15. inne stany wymagające wezwania karetki pogotowia lub hospitalizacji,
   16. stany wymagające użycia specjalistycznego sprzętu medycznego.
  2. NZOZ TWOJE ZDROWIE zastrzega sobie prawo do zmiany zakresów Usług oferowanych i Usług wyłączonych według własnego uznania. O zmianie tej NZOZ TWOJE ZDROWIE informować będzie na stronie głównej Serwisu oraz w niniejszym Regulaminie.
  3. Lekarz świadczący Usługi medyczne zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony ani zobowiązany do przewożenia lub transportowania Pacjenta do innych placówek medycznych, w tym oddziałów ratunkowych.
  4. Lekarze świadczący Usługi medyczne zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie posiadają w chwili wizyty u Pacjenta specjalistycznego sprzętu medycznego. Brak specjalistycznego sprzętu medycznego oraz związana z tym niemożliwość postawienia diagnozy nie jest podstawą reklamacji i zwrotu Opłaty.
  5. W czasie wizyty lekarz zobowiązany jest do posiadania identyfikatora lub dokumentu tożsamości, potwierdzającego jego tożsamość, która powinna być zgodna z danymi osobowymi lekarza wskazanymi w aplikacji jako osoby, która ma realizować zamówioną usługę medyczną.
  6. NZOZ TWOJE ZDROWIE nie ponosi odpowiedzialności za:

 1.  
  1.  
   1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług medycznych w związku z podaniem przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz brakiem aktualizacji tych danych;
   2. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu: praw osób trzecich, Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   3. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
   4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
   5. jakość świadczonych przez lekarzy usług medycznych, jak również szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez lekarzy.

§7 Własność intelektualna

 1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE z siedzibą w Sosnowcu, ul. Naftowa 11, 41-200 Sosnowiec.
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE z siedzibą w Sosnowcu, ul. Naftowa 11, 41-200 Sosnowiec, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie: EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora Serwisu lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017 poz. 776 ze zm.). Prawo do korzystania obejmuje: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu.
 5. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu.

§8 Reklamacje

 1. 1.Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług lub działania Serwisu (błąd w Serwisie) do Administratora Serwisu na adres e-mail: REJESTRACJA@EWIZYTY-TWOJEZDROWIE.PL.
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika;
  2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail;
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji ma charakter ostateczny.

§9 Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Usług medycznych za pośrednictwem Serwisu wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
 2. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych reguluje obecnie w sposób kompleksowy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego.
 3. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych w celu realizacji zamówionej Usługi medycznej oraz w celach marketingowych, za odrębną zgoda Użytkownika.
 4. Administratorem Danych osobowych, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę, jest JANKIEWICZ-ZIOBRO KATARZYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE z siedzibą w Sosnowcu, ul. Naftowa 11, 41-200 Sosnowiec.
 5. Wszelkie uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych szczegółowo wskazuje Polityce prywatności.
 6. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl stawy o ochronie danych osobowych.
 7. Każdemu nowemu Użytkownikowi po wejściu na stronę główną Serwisu wyświetla się w dolnej części ekranu komunikat z informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies.  Szczegóły dotyczące przetwarzania plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

§10 Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta) jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Administrator może wypowiedzieć umowę zawartą z konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
 3. Użytkownik, który dokonał rejestracji rozwiązuję umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta na adres mailowy Administratora wskazując cel wiadomości – usunięcie konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 4. Administrator, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadkach wskazanych w § 6 ust. 6 Regulaminu, po bezskutecznym wezwaniu go do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w Serwisie.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Integralną część Regulaminu stanowią: Cennik, Polityka prywatności dostępne na stronie głównej oraz w stopce niniejszego Serwisu.